Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK   Kunsthuis Oal Eer

Lezingen (samenvatting)


De provincie Groningen en dus ook de gemeente Delfzijl heeft volop meegedaan met de vormgeving van de Nederlandse geschiedenis.

De bodem is een product van klei dat hier afgezet is door het zeewater; het veen is het gevolg van de stagnerende waterafvoer.


De polders en kwelders worden nu nog gekenmerkt door kronkelende watertjes, de zgn. maren, waarlangs het water gedurende duizenden jaren zijn weg vond naar zee.


Hunebedbouwers hebben hier gewoond, maar ze werden verdreven door langdurig hoge waterstanden.

In de kloostergeschiedenis neemt Groningen een belangrijke plaats in. Rond 1200 begon de bouw van meer dan dertig kloosters in de provincie.


De kleine “boerenrepubliek”  kenmerkte zich door de hevige tegenstellingen, vooral tussen de regenten van de stad Groningen en de Ommelanders; dit zijn de bewoners van de landschappen Fivelingo, Hunsingo en het Westerkwartier.De kosten voor een lezing bedragen 100 euro.
Dit is inclusief de laptop, beamer en het scherm.
Thema’s van de lezingen:

1. Parels in het Cley Oldambt;
2. Sporen in het Cley Oldambt;
3. Ontstaan van de Groninger bodem;
4. De rol van kloosters, steenhuizen en borgen;
5. Voedselketens op het Wad.
6. Leefwereld Dollard;
7. Getijden.
De strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers was vaak een strijd tussen erfeigenden en de Groninger adel, de samenstelling wisselde vaak, doordat de stad Groningen de ene keer partij koos voor de Schieringers en een andere keer, zo het uitkwam, voor de Vetkopers.
Sommige bronnen schrijven de onlusten vooral toe aan onenigheid tussen de benedictijner en de cisterciënzer kloosterorde.
De gevechten tegen de Spaanse bezetters, de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), begonnen in Noord Nederland omstreeks 1589.
De vestingstad Delfzijl en de omliggende schansen vormden een belangrijke schakel in de uiteindelijke overwinning van Maurits en Willem Lodewijk op de Spaanse bezetters.

De Stichting geeft lezingen