Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK   Kunsthuis Oal Eer
Monumenten
Een monument is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht om de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde.

Ook zijn er natuurmonumenten, landschapsmonumenten en aardkundige monumenten.
Een onroerend (bouwkundig) monument is het toonbeeld voor een bepaalde stijl van bouwen, of heeft anderszins een belangrijke betekenis als tekenend bouwwerk voor een bepaalde periode.

Een rijksmonument is in Nederland een zaak of object die/dat van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Een formeel juistere aanduiding is: “beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988”, omdat met rijksmonumenten ook wel eens wordt geduid op monumenten in rijksbezit.
Een monument moet 50 jaar of langer geleden zijn vervaardigd om in het kader van de Monumentenwet voor bescherming in aanmerking te komen.
Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen (circa 52.000 objecten) met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten.
Rijksmonumenten zijn ingeschreven in het Monumentenregister (artikel 1 Monumentenwet 1988 en Monumentenlijst)
Monumenten met de status rijksmonument zijn beschermd op grond van een besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Sommige (lang niet alle) rijksmonumenten zijn voorzien van een blauw-wit schildje (zie afbeelding). Dat schildje is in het leven geroepen tijdens de Haagse Conventie van 1954 en duidt een pand aan dat in oorlogstijd beschermd moet worden en kan dus ook voorkomen op moderne panden zoals belangrijke archieven, bibliotheken en musea.
Provinciale en gemeentelijke monumenten
Ook vele gemeenten en de provincies hebben vaak een eigen monumentenlijst. Daarbij geldt lang niet altijd dezelfde ouderdomseis.
Het besluit om objecten aan te wijzen als beschermde monumenten wordt door het college van burgemeester en wethouders respectievelijk gedeputeerde staten genomen.
De provincie Groningen en de gemeente Delfzijl hebben geen eigen monumenten(lijst).
Monumentenschildje
Naar Rijksmonumentenlijst Naar kaarten