Landschap
Externe links:    Gemeente Delfzijl    IVAK    Kunsthuis Oal Eer
De Dollard en de Punt van Reide
De Punt van Reide is een restant van de oeverwal van de rivier de Eems. Deze punt bleef over nadat omstreeks 1509 de Dollard was ontstaan en het Reiderland door het zeewater was weggevaagd. De overstromingen waren een gevolg van slecht dijkonderhoud, inklinken van de bodem en het afgraven van veen. Het Reiderland, met name het deel dat wegspoelde, was al eeuwenlang een moerassig gebied. Volgens sommige bronnen is de naam “Dollard” afgeleid van “dolle aard” vanwege de onberekenbare stromingen en hevige stormen. De Duitse verklaring van de naam Dollard is dat de naam afgeleid is van dullert wat betekent: modderpoel, drassig gebied. Omstreeks 1600 omschreef Ubbo Emmius de naam Dollard als volgt:
Met recht wordt uwen naam de Dollaart nog geheeten.
Wijl gij het dolle volk, weleer in ’t land gezeten,
Dat gij bedekt hebt, in uw dollen waterkuil
Gesmoord, bedolven en nog dagelijks uw gehuil
Doet hooren, ja mij ook met uw dolle baren
Ontzettet, toen ik ’s nachts eens door uw stroom kwam varen
En die nog menig mensch verschrikt, en zoo verbaast,
Dat ieder die U hoort, straks siddert , als gij raast.
Zoo, trouwens klonk al lang, bij allen die U hoorden,
Uw dolle naam, en werd door alle wereldoorden,
Zodanig, dat wanneer men van Uw naam gewaagt,
Elk voor U schrikt, wijl gij den naam van “Dollaart” draagt.
Op de Punt van Reide hebben de dorpen Wester- en Oosterreide gelegen. Westerreide was ooit een belangrijk dorp, waar twee kerken stonden; in 1865 waren er nog twee bewoonde huizen. Ook heeft bij Oosterreide een dominicaner vrouwenklooster gestaan, dat in een oorkonde uit 1376 voor het eerst genoemd werd. In 1398 werd dit klooster wegens wateroverlast verplaatst naar Aurich.
Door zijn strategische ligging zijn hier in de zestiende eeuw schansen gebouwd, die in 1597 vrijwel weggespoeld zijn. Wat rest is een verhoging in het terrein. Hetzelfde geldt voor de bunker, die hier in W.O.II is gebouwd.
Een visser haalt zijn netten leeg. Hij gebruikt een slikslee om zich te verplaatsen. De slikbodem langs de kust is onbegaanbaar: je kunt er niet lopen, een boot kan hier vanwege de geringe diepte niet varen.