Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus
Termunten: Ursuskerk
De kerk van de Kleine Munte aan de overzijde (= noordwestzijde) van de Oude Ae is gesloopt. Van de uit het laatste kwart van de dertiende eeuw stammende kerk van Grote Munte (nu Termunten) zijn slechts de twee oostelijke traveeën bewaard gebleven: het koor en de zogenaamde viering.
Deze twee delen vormden onderdeel van een veel grotere kruiskerk met twee ondiepe dwarsarmen en een driebeukig schip. Van de muren van de dwarsarmen zijn de aanzetten nog te zien op de scheiding van het koor en de bij de afbraak van het schip dichtgezette viering. Waarschijnlijk heeft de afbraak van het schip in de zeventiende eeuw plaatsgevonden.
Het rechthoekige koor is een schoolvoorbeeld van de rijke romano-gotiek. Deze architectuur kwam tot bloei in onze provincie na de introductie van de techniek van het maken van baksteen rond 1200. Vooral de cisterciënzer orde speelde hierbij een belangrijke rol. De benaming kloostermoppen voor de grote bakstenen getuigt van de invloed van de monniken. Ook de ontwikkeling van deze stijl werd door deze orde sterk bepaald. De achtergrond daarvan moet misschien gezocht worden in het feit dat figuratieve decoratie bij deze strenge orde verboden was. Het voorbeeld van de, rijk met baksteenmotieven gedecoreerde tweede abdij van Aduard uit het midden van de dertiende eeuw is in Termunten en elders duidelijk nagevolgd. Vergelijking met de daarvan overgebleven ziekenzaal laat dat duidelijk zien.
Lees verder