Het boek ‘De vesting Delfzijl en Omstreken in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1814’ lijkt naadloos aan te sluiten op het eerder door de Stichting Cultureel Erfgoed Gemeente Delfzijl uitgegeven boek ‘De Loffelyke Compagnie Schutterije der Fortresse Delfzijl, 1629-1795’. Toch bestaat er een historisch te noemen verschil:

Tot 1795, de tijd van de Schutterij, werden de Ommelanden (dus ook Delfzijl) beheerst door de Ommelander adel. Zij heerste over relatief kleine zelfstandige dorpen of kerspels. Deze kerspels maakten deel uit van het gewest Stad en Lande, dat op zijn beurt  een onderdeel vormde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden met prins Willem V als stadhouder.  

Vanaf 1795 voeren de machthebbers van de dan uitgeroepen Bataafse Republiek nieuwe bestuursvormen in met o.a. de instelling van gemeenten en provincies, onder leiding van een centraal bestuur in Den Haag. Deze staatsvorm blijft ook na 1814 bestaan. De rol van de Ommelander adel is definitief ten einde.

Henk Boels beschrijft in dit boek de tijd van de patriottische Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland onder koning Lodewijk Napoleon en de Franse overheersing, met de introductie van nieuwe bestuursvormen. Aan de orde komen onderwerpen zoals economie, zeevaart en handel, nijverheid, landbouw, verkeer en vervoer. Dit gebeurt in de tijd dat Frankrijk oorlog voert met vrijwel alle landen in Europa. Deze oorlog en de bezetting van de vesting Delfzijl hadden zeker gevolgen voor de burgerij: ook dit krijgt de nodige aandacht.

In het laatste deel van het boek beschrijft hij het einde van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland en de gevolgen van de inlijving bij Frankrijk. Door hier weer dezelfde onderwerpen te behandelen zoals: bestuursvormen, economie, handel en nijverheid geeft hij de lezer de mogelijkheid de veranderingen tussen 1795 en 1814 te vergelijken.  

Een nauwkeurige beschrijving van de blokkade, de opstelling van de geallieerde troepen rond de vesting en het vertrek van de Franse bevelhebber kolonel Maufroy en zijn soldaten besluiten dit boek.

 ‘De vesting Delfzijl en Omstreken in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1814’

Afbeelding: Kunstschildersvereniging ‘De Stalmeesters’ Delfzijl (2014)