De omstandigheden zijn heden ten dage totaal anders. Door de veranderende inrichting van de huidige economie, verplaatsing van economische activiteiten en daarmee van werkgelegenheid, en uitbreiding van de infrastructuur staat leefbaarheid van kleine dorpen (terpen en wierden) onder druk. Het aantal inwoners neemt af. Winkels, scholen en dienstverlenende bedrijven verdwijnen.

Afbraak van gebouwen wegens aardbevingsschade lijkt normaal te zijn.

Met het verdwijnen van de werkgelegenheid en verdwijnen ook de inwoners. Uitgevoerd overheidsbeleid duidt niet op veel belangstelling voor de (Noord) Nederlandse geschiedenis en cultuur.  

Evenals Plinius dat deed  in het midden van de eerste eeuw, moeten we ons zorgen maken.


Plinius beoogde met zijn beschrijvingen:

“veilig stellen van de resultaten van eeuwenoud onderzoek. Hij maakte zich er zorgen over dat de kennis die natuurvorsers hadden opgebouwd, verloren dreigde te gaan”.

Hij vond dat de verworven kennis voor iedereen beschikbaar moest zijn en blijven.


Met een variant daarop zouden we kunnen zeggen:

Veiligstellen  onze van cultuur en geschiedenis, zoals die zich in de loop der eeuwen hebben ontwikkeld en uitingen hiervan voor iedereen beschikbaar houden.


Reint van der Veen

De originele versie van de Naturalis Historia is een encyclopedie bestaande uit

37 boeken, waarin de Romein Plinius de Oudere halverwege de 1e eeuw na Chr. (het eerste boek verscheen in 77) alle hem bekende feiten en feitjes heeft verzameld, om zo te proberen een compleet beeld van de (toen bekende) wereld te geven. De  Naturalis Historia is in velerlei vormen uitgegeven. De boven afgebeelde versie stamt uit de dertiende eeuw.

Licensie: CC By 2.5 Bestand:Danimarca XIII secolo, plinio historia naturalis.JPG.

Terug